Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka Prywatności.

Podstawa prawna.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych")

Identyfikacja podmiotu.
Podmiotem administrującym danymi jest ProRacingX Piotr Miziołek z siedzibą w Legnicy przy ulicy Wrocławskiej 261, 59-220 Legnica, POLSKA, widniejącej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON: 141940372.

Cel przetwarzania danych.
Dane osobowe są zbierane przez ProRacingX wyłącznie w prawnie uzasadnionych celach i przetwarzane z poszanowaniem obowiązujących praw w celu realizacji statutowej działalności ProRacingX, zgodnej z przedmiotem działalności ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców, oraz w celach marketingowych do kierowania reklam i promocji. Dodatkowo niektóre dane mogą być przekazywane uprawnionym organom administracji publicznej w trybie określonym przez przepisy szczególne. Przetwarzanie danych osobowych przez ProRacingX odbywa się zawsze przy zachowaniu środków technicznych i organizacyjnych gwarantujących wymagany poziom bezpieczeństwa i poufności danych.

Zgody.
Przekazując swoje dane osobowe Klient zgadza się na ich przetwarzane przez ProRacingX i jego partnerów w zakresie zdefiniowanym w części Polityki prywatności – "Cel przetwarzania danych".

Prawa Klienta do ochrony danych osobowych.
Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich zmiany i poprawiania oraz ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych. W tym celu Klient może skierować dyspozycję pisemnie pod adres ProRacingX Wrocławska 261, 59-220 Legnica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@proracing.pl. Każdy Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystaniu danych osobowych do automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, jeżeli decyzje podjęte w wyniku tego automatycznego przetwarzania wywołują skutki prawne lub znacząco na niego oddziaływują.

ProRacingX może przekazywać dane osobowe Klientów do swoich partnerów handlowych w celach reklamowych i promocyjnych, o ile spełnione są wymogi prawne ochrony danych osobowych oraz o ile na mocy przepisów szczegółowych nie jest w tym celu wymagana osobna zgoda.

ProRacingX nie zbiera danych wrażliwych.
ProRacingX nie gromadzi danych wrażliwych takich jak: pochodzenie etniczne i rasowe, poglądy polityczne, religijne i filozoficzne, przynależność do partii politycznych i związków zawodowych, szczegółowe dane związane ze zdrowiem i orientacją seksualną. Jeżeli ProRacingX kiedykolwiek będzie potrzebować gromadzić takie dane w celu realizacji umowy, wówczas zgłosi się do Klienta po osobną zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych.

Transfer danych.
Wszystkie dane osobowe przekazane przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej, jak również dane otrzymane w drodze kontaktu telefonicznego lub przez pocztę email mogą zostać przesłane do kolektorów danych ProRacingX znajdującego się w na terytorium Polski. Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszej Polityki Prywatności Klient wyraża świadomą, nieprzymuszoną zgodę na transfer jego danych osobowych do wskazanych powyżej kolektorów danych.

Retencja danych.
ProRacingX będzie przechowywać dane osobowe Klienta przez okres niezbędny do realizacji celów, w związku z którymi dane są zbierane i przetwarzane, wypełnienia postanowień niniejszej Polityki Prywatności lub dłużej, jeżeli Polityka ta ulegnie zmianie albo wymagają tego osobne przepisy prawa.

Pliki Coockies i tracking.
Informacje na temat używania plików cookies w sklepie internetowym ProRacingX opisane są w Polityce Cookies

Prywatność dzieci.
Usługi ProRacingX skierowane są do wszystkich osób z wyłączeniem dzieci poniżej 16 roku życia. ProRacingX nie gromadzi świadomie danych osobowych osób w tej grupie wiekowej.

Ochrona danych osobowych.
ProRacingX podejmuje środki techniczne i organizacyjne, włącznie z szyfrowaniem danych oraz technologią SSL, w celu ochrony wszystkich przekazanych danych osobowych przez przypadkową utratą, nieautoryzowanym dostępem, użyciem, zmianą lub ujawnieniem.

W sklepie internetowym prywatność każdego konta Klienta jest chroniona hasłem. W celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem do danych na koncie Klient powinien ustawić dla konta silne hasło, chronić je przed ujawnieniem oraz ograniczyć dostęp do swojego komputera innym osobom lub wylogowywać się z konta każdorazowo po skończonej wizycie w serwisie ProRacingX.

ProRacingX stale dąży do ochrony prywatności swoich Klientów, ich kont i danych osobowych, jednak nie może zawsze zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo danych osobowych Klienta może zostać naruszone przez nieautoryzowany dostęp, nieautoryzowane użycie danych, awarię sprzętu lub oprogramowania oraz inne czynniki, na które ProRacingX nie ma wpływu.